Rozmowy ZnadPlanszy #24 – Co dalej z Nagrodą Gra Roku

Dzisiejszy odcinek jest specjalny z dwóch powodów. Po pierwsze nagrywamy go razem z gościem, Arturem „Natanielem” Jedlińskim z serwisu GamesFanatic.pl, a po drugie powracamy do ważnego dla nas, zapewne również i dla Was, tematu jakim jest „Nagroda Gra Roku”. Tym razem jednak nie dyskutujemy jak powinna ona wyglądać, ale dzielimy się z Wami już gotowym przepisem. Poniżej znajdziecie szkic, ale w zasadzie już gotowy regulamin naszej wersji konkursu. Przeczytajcie go, obejrzyjcie materiał wideo i powiedzcie co o tym sądzicie. Nie ukrywamy chcemy małej rewolucji, ale jesteśmy zdania, że mocne zmiany są tej ważnej dla nas, miłośników gier planszowych w Polsce, nagrodzie bardzo potrzebne. Z doświadczenia wiemy, że to się sprawdza i nie należy się tego bać. Wyjątkowo nie spieramy się pomiędzy sobą, ale rozmowa jest wciąż gorąca. Ten odcinek ma być formą konsultacji społecznej, dlatego bardzo liczymy na Wasze komentarze.

Poniżej zamieszczamy tekst regulaminu z propozycjami naszych zmian:

REGULAMIN 2016 (wersja R.ZP)

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania produktów, sposób oceny oraz terminy konkursu „Polska Nagroda Gra Roku”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie  zwykłe Polskie Stowarzyszenie Gier Planszowych, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Informacje na temat Konkursu zamieszczane są na oficjalnej stronie Konkursu pod adresem http://planszowagraroku.pl, zwanej dalej „Stroną WWW Konkursu”.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie WWW Konkursu, a uroczyste wręczanie nagród laureatom odbędzie się w czasie imprezy wybranej w danym roku przez Organizatora i ogłoszenie na Stronie WWW konkursu.

Rozdział II: Cel Konkursu Gra Roku

 1. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych tytułów oraz inicjatyw związanych z rynkiem gier planszowych w Polsce.
 2. Równoważnym celem jest promocja idei gier planszowych jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również i społecznie.

Rozdział III: Definicje

 1. Grą planszowa, dalej zwaną również grą, w rozumieniu niniejszego Regulaminu są, poza grami planszowymi, także niekolekcjonerskie gry karciane lub gry towarzyskie, kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Za grę przeznaczoną lub skierowaną do młodzieży i dorosłych uznaje się taką, w której minimalny wiek uczestników to 6 lat. W przypadku braku takich ograniczeń nadanych przez Wydawcę lub wątpliwości co do realizmu tych ograniczeń, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 3. Za grę dla dzieci uznaje się grę, w której minimalny wiek uczestników wynosi poniżej 6 lat.
 4. Nominacja jest tytułem przyznawanym w tajnym głosowaniu przez Kapitułę Konkursu – na zasadach określonych w rozdziale IX.
 5. Komitet Organizacyjny to minimum trzy osoby wyznaczone każdego roku przez Organizatora, które reprezentują Organizatora, sprawują nadzór nad Konkursem oraz koordynują prace związane z przebiegiem Konkursu, w tym powołanie członków Kapituły Konkursu, ustalenie terminów poszczególnych etapów Konkursu, przeprowadzenie głosowania i wręczeniem nagród.
 6. Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą, to grono ekspertów w dziedzinie gier planszowych, wyznaczonych przez Organizatora w celu przyznawania tytułów „Gra Roku” w poszczególnych kategoriach. Kompetencje Kapituły reguluje Rozdział VII niniejszego Regulaminu.
 7. Przez Wydawcę rozumie się właścicieli Wydawnictwa zgłaszających swoje produkty do Konkursu.

Rozdział IV: Warunki uczestnictwa

 1. Każda uczestnicząca w Konkursie gra musi być produkcją samodzielną, zamkniętą, niewymagającą kolekcjonowania oraz innych wersji gry. Na oryginalnym pudełku musi znajdować się nadrukowany opis gry w języku polskim, zaś wewnątrz pudełka wykonana przez wydawcę instrukcja gry w języku polskim. Wszystkie elementy językowe gry, z wyjątkiem nazw własnych, muszą być przetłumaczone na język polski (nie dotyczy błędów edytorskich). W przypadku wydań wielojęzycznych, wykonana przez wydawcę instrukcja w języku polskim nie może edytorsko ani merytorycznie odbiegać od innych wersji językowych.
 2. Wznowienie, nowa edycja lub nowa wersja gry mogą zostać zakwalifikowane do Konkursu, tylko jeśli zostały wprowadzone znaczące zmiany w mechanice gry (istotne zmiany w zasadach, zmiana liczby graczy, zmiana liczby i rodzaju komponentów zawartych w grze, ważne zmiany układu planszy lub innych elementów gry). Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Komitet Organizacyjny.
 3. Z Konkursu wyłączone są w szczególności:
  • Gry bitewne polegające na tworzeniu armii z kolekcjonowanych figurek;
  • Dodatki do gier wymagające do rozgrywki wersji podstawowej gry lub innych dodatków;
  • Gry wyłącznie jednoosobowe i łamigłówki;
  • Gry będące implementacją tradycyjnych gier planszowych (szachy, chińczyk, poker, itp.).
  • Gry promujące spożywanie napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji odurzających (tj. gry, których mechanika opiera się głównie na wykorzystaniu elementów związanych ze spożywaniem albo używaniem powyższych) – na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • Gry o tematyce przeznaczonej dla graczy powyżej osiemnastego roku życia, gry erotyczne, tzw. gry „dla dorosłych”.

Rozdział V: Zasady zgłaszania gier do Konkursu

 1. Lista gier biorących udział w Konkursie ustalana jest na podstawie zgłoszenia Wydawcy.
 2. Gry do Konkursu można zgłaszać do 1 lutego 2016 r.
 3. Aby przystąpić do Konkursu Wydawca powinien przesłać na adres adres@planszowagraroku.pl dokładną nazwę firmy oraz listę zgłaszanych gier spełniających wymagania Regulaminu Konkursu wraz z opisem i materiałem graficznym.
 4. Do każdej kategorii Konkursu Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy gry.
 5. Zgłaszane gry powinny być opisane wg. wzoru:
  • kategoria Konkursu, do której gra jest zgłaszana;
  • tytuł gry;
  • autor/autorzy gry;
  • liczba graczy;
  • wiek graczy;
  • orientacyjny czas rozgrywki;
  • krótki opis gry.
 6. Dla każdej zgłaszanej gry Wydawnictwo powinno dołączyć dwa pliki graficzne (format JPG/PNG) – okładkę gry w widoku 2D oraz widok komponentów gry. Pliki te będą publikowane w materiałach dotyczących Konkursu.
 7. Informacja o przyjęciu gier do Konkursu zostanie przekazana wydawcy drogą elektroniczną.
 8. Przesłanie przez Wydawcę materiałów informacyjnych dotyczących zgłaszanych gier jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Wydawcy na ich wykorzystanie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym na Stronie WWW Konkursu oraz innych oficjalnych kanałach informacyjnych Organizatora.
 9. Przesłane przez Wydawcę dane dotyczące Firmy oraz zgłaszanych gier, będą zamieszczane na materiałach dotyczących Konkursu bez możliwości ich zmiany.

Rozdział VI: Kategorie Konkursu

Uwaga: opisy kategorii są do poprawy i zostały napisane tylko do celu prowadzenia dyskusji.

 1. Do Konkursu można zgłaszać gry w wymienionych kategoriach:
  1. gra roku – najlepsza gra wydana w danym roku na polskim rynku,
  2. gra zaawansowana – najlepsza gra, dla osób zaznajomionych w grach planszowych, szukających gier wymagających i bardziej skomplikowanych niż te na rodzinne wieczory,
  3. gra tematyczna – najlepsza gra, w której bardzo duży nacisk położony jest na warstwę fabularną / tematyczną. Nagradzane w szczególności są ponadprzeciętne powiązanie mechaniki z tematyką gry,
  4. gra familijna– gra, która zbliża rodziny i pozwala na zabawę osobom w różnym wieku. Nie wymaga długiego tłumaczenia, ani rozkładania, może bardzo dobrze sprawdzić się jako pierwszy tytuł dla osób nie znających nowoczesnych planszówek
  5. najlepszy polski autor – najlepsza gra polskiego autora, wydana po polsku najlepszy polski autor gry wydanej po polsku (źle opisaliśmy kategorię, trochę sprzecznie z nazwą tej kategorii – przepraszamy za nieporozumienie)
  6. najlepsze spolszczenie – najlepsze spolszczenie (przetłumaczenie z innego języka niż polski) gry wcześniej nie wydanej po polsku. Gry nagrodzone w tej kategorii wymagały dużego nakładu pracy (tłumaczenie, zmiany związane z grafiką itp.) ze strony wydawnictwa podczas przygotowania polskiej wersji gry,
  7. najlepsza gra dla dzieci – gra przeznaczona dla graczy również poniżej 6 roku życia,
  8. najlepsza kampania społecznościowa – najsprawniej przeprowadzona, najciekawsza, najefektywniejsza kampania polskiego wydawnictwa,
  9. najlepszy debiut (wydawniczy, autorski).
 2. Organizator i Kapituła mogą przyznać nagrodę specjalną, dla człowieka, akcji, wydarzenia. Do tej kategorii nie są przyjmowane zgłoszenia od wydawnictw. Nagroda nie musi być przyznana jeżeli Organizator i Kapituła tak zdecydują.

Rozdział VII: Kapituła Konkursu

 1. Głównym zadaniem Kapituły jest wybór laureatów Nagrody Gra Roku w poszczególnych kategoriach.
 2. Członków Kapituły powołuje każdego roku Organizator spośród ekspertów w dziedzinie gier planszowych.
 3. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na Stronie WWW Konkursu. W szczególności oznacza to zgodę członków Kapituły na publikację swojego imienia, nazwiska oraz fotografii.
 4. Nowi członkowie Kapituły nie mogą być powoływani w czasie trwania głosowania, za który to czas uznaje się okres od rozpoczęcia I etapu do zakończenia III etapu głosowania.
 5. Członek Kapituły nie może być wydawcą ani autorem gry, która została zakwalifikowana do Konkursu w danym roku. Zakaz ten rozciąga się również na osoby spokrewnione lub spowinowacone z autorem lub wydawcą do II stopnia, osoby związane z nimi stosunkiem służbowym lub więzami osobistymi albo zawodowymi. Powstałe w tej kwestii wątpliwości rozstrzyga Organizator.
 6. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z głosowania w danym roku lub z członkostwa w Kapitule.
 7. Kapituła pracuje w trybie tajnym. W przypadku złamania przez członka Kapituły klauzuli tajności lub albo nie oddania głosu w wyznaczonym terminie, może zostać on wykluczony z Kapituły przez Organizatora.
 8. Szczegółowe dane o głosach mogą być znane jedynie przez komitet Organizacyjny, który zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy.
 9. Publicznie mogą zostać udostępnione jedynie ogólne dane statystyczne, nie zawierające żadnych danych osobowych członków Kapituły.

Rozdział VIII: Organizacja i koordynacja

 1. Komitet Organizacyjny powoływany jest przez Organizatora na roczną kadencję, która upływa 45 dni kalendarzowych po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 2. Konkurs rozstrzygany jest w pierwszej połowie każdego roku. Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia Konkursu zostaje podana na Stronie WWW Konkursu przez Organizatora.
 3. W Komitecie Organizacyjnym nie może być wydawcy ani autor gry, która została zakwalifikowana do Konkursu w danym roku. Zakaz ten rozciąga się również na osoby spokrewnione lub spowinowacone z autorem lub wydawcą do II stopnia. Powstałe w tej kwestii wątpliwości rozstrzyga Organizator.
 4. Funkcji członka Komitetu Organizacyjnego i członka Kapituły nie można łączyć.

Rozdział IX: Wyłanianie laureata Nagrody i Nominacji

 1. Wybór laureata Nagrody odbywa się w formie zamkniętego głosowania prowadzonego w trybie tajnym przez Kapitułę.
 2. Głosowanie odbywa się w trzech etapach, opisanych w dalszej części Regulaminu.
 3. W I etapie każdy z członków Kapituły podaje dowolną liczbę tytułów gier planszowych, jakie nominuje do II etapu.
 4. Do II etapu kwalifikują się gry, które zajęły miejsca od 1 do 10 wg liczby głosów.
 5. W II etapie każdy z członków Kapituły może oddać jeden głos zawierający oceny punktowe od 0 do 5 punktów dla gier zakwalifikowanych do tego etapu. Przydzielając punkty członkowie Kapituły powinni mieć na względzie cele Konkursu. W przypadku braku możliwości oceny danego tytułu (np. z braku możliwości zapoznania się z nim) ocena punktowa dla niego powinna być pominięta („bez oceny”).
 6. Do III etapu (Nominacji) przechodzi od 1 do 5 gier w każdej kategorii, które otrzymały najlepszą średnią arytmetyczną głosów, przy czym „bez oceny” liczy się jako ocena “2 pkt.”.
 7. Decyzję o liczbie gier, które przechodzą do tego etapu podejmuje Komitet Organizacyjny.
 8. W III etapie każdy z członków Kapituły zobowiązany jest do oddania jednego głosu w postaci listy wszystkich gier zakwalifikowanych do trzeciego etapu w danej kategorii uszeregowanych w kolejności preferencji.
 9. Liczenie głosów odbywa się tzw. systemem IRV (instant-runoff voting), to znaczy:
  • najpierw głosy zostają policzone według pierwszego miejsca na kartach do głosowania;
  • jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał większości (powyżej 50% głosów), kandydat, który w pierwszym liczeniu otrzymał najmniej głosów, zostaje wyeliminowany, a głosy na niego oddane zostają przyznane pozostałym według drugiego miejsca na kartach głosowania;
  • proces powtarza się, aż do uzyskania przez któregoś z kandydatów większości głosów;
  • w przypadku remisu w którymkolwiek momencie, sprawdzane jest który z kandydatów osiągnął większą liczbę głosów w kolejnych poprzedzających rundach głosowania. W przypadku dalszej niemożliwości rozstrzygnięcia głosowania (takie same wyniki we wszystkich poprzednich rundach) pozostaje remis (stosowany zarówno do eliminacji jak i do zwycięstwa).
 10. Każdy z członków Kapituły powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapoznać się w jak największym zakresie z każdym ocenianym tytułem.
 11. Przyznanie Nagrody nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową lub jakąkolwiek inną niż prestiżowe wyróżnienie dla wybranego tytułu, jego autora i wydawcy.
 12. W związku z przyznaniem Nagrody Wydawca nagrodzonej gry otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem „Gra Roku” wraz z rokiem oraz nazwą kategorii, w której została przyznana Nagroda.
 13. W związku z zakwalifikowaniem do III etapu głosowania, Wydawcy zakwalifikowanej gry otrzymują prawo do posługiwania się odpowiednio tytułem „Gra Roku – Nominacja” wraz kategorią i rokiem, w którym została przyznana Nagroda.
 14. Nadzór nad przebiegiem głosowania Kapituły prowadzi Komitet Organizacyjny.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody lub Nominacji w sytuacji, gdy żaden produkt nie uzyska pozytywnych głosów.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczania produktu do oceny bez uzasadnienia.

Rozdział X: Prawa laureatów, czyli gier nagrodzonych i nominowanych do Konkursu.

 1. Wydawcy i inne powiązane podmioty mają prawo do posługiwania się odpowiednim znakiem Nagrody wraz z kategorią oraz rokiem jej przyznania tylko w zestawieniu z nagrodzonym tytułem i jego dodatkami lub nowymi wersjami, w celu promocji rzeczonego tytułu.
 2. Wydawcy i inne powiązane podmioty mają prawo do posługiwania się odpowiednim znakiem Nominacji do Nagrody wraz z kategorią oraz rokiem jej przyznania tylko w zestawieniu z nagrodzonym tytułem i jego dodatkami lub nowymi wersjami, w celu promocji rzeczonego tytułu.
 3. Jednocześnie wydawcy mają obowiązek każdorazowo poinformować Organizatora (drogą elektroniczną na adres adres@planszowagraroku.pl) o wykorzystaniu znaku Nagrody w druku i materiałach promocyjnych, zwłaszcza przy produkcji dodatkowych partii nagrodzonych tytułów (tzw. „dodruków”).
 4. Znak ogólny Konkursu (bez laurów ani dopisku „Nominacja”) może być używany wyłącznie w publikacjach informujących o Konkursie, bez zestawienia z żadnym konkretnym tytułem i w żadnym wypadku nie może być używany do promocji gry, która nie została nagrodzona lub nominowana do Nagrody.
 5. Wydawcy nagrodzonych i nominowanych gier maja prawo do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu Nagród. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator zobowiązuje się powiadomić Wydawcę minimum 30 dni przed dniem wręczenia Nagrody.
 6. Podczas uroczystego wręczenia nagrody Wydawca ma prawo do świadczeń promocyjnych, w tym rozstawienia rollupów.

Rozdział XI: Harmonogram

 1. Kalendarz
  • styczeń 2016 – zgłoszenia gier,
  • luty 2016 – etap I Konkursu,
  • luty, marzec 2016 – etap II Konkursu,
  • marzec, kwiecień 2016 – etap III Konkursu,
  • kwiecień – 2016 – ogłoszenie wyników.
 1. Dokładne terminy poszczególnych punktów regulaminu zostaną opublikowane na Stronie WWW Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych terminów Konkursu.

Rozdział XII: Odwołania

 1. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych gier (rozdział IX) wszystkim zainteresowanym przysługuje prawo zgłaszania modyfikacji, uściśleń i weryfikacji tytułów na liście. Ostateczna decyzja w sprawie powyższych zgłoszeń rozstrzyga Komitet Organizacyjny.
 2. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia laureata Nagrody wszystkim zainteresowanym przysługuje prawo do wniesienia do Organizatora odwołania dotyczącego wyników Konkursu.
 3. Odwołania rozpatruje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Kapitułą w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.
 4. Ostateczną decyzję w sprawie odwołań podejmuje Organizator.
 • Paweł Kajak

  Jak miałoby działać oddzielenie najlepszego autora od najlepszej gry, w sytuacji jak z przykładu Kuby ze Splendorem i Ignacym Trzewiczkiem? Za co w takim razie dostanie nagrodę autor, którego gra nie otrzymałaby wyróżnienia w innej kategorii? Za wymyślenie dobrych gier, z których jednak nie były najlepsze? Za osobowość?

  • Kategoria to najlepszy polski autor. Może się pokrywać z wyborem najlepszej gry, ale nie musi. Równie dobrze może być tak, że np. Jan Zalewski robi dwie świetne gry, a nagrodę gry roku zgarnia mu sprzed nosa Paweł Kajak za cudnowny jeden tytuł. Może jury zdecyduje, że jednak najlepszy autor należy się Janowi? Tego nie wiem, nie siedzę w głowie jury.

   • Paweł Kajak

    Ok. Chociaż skoro Paweł zrobił cudowną grę, to chyba jest jednak lepszym autorem niż Jan który zrobił 2 „zaledwie” świetne ;).

    • Masz pełne prawo tak uważać. Pytanie, co powie na to jury.

     • Paweł Kajak

      Zresztą paradoksalnie NNAP to,, według regulaminu, nie nagroda dla autora tylko dla gry – „najlepszy polski autor – najlepsza gra polskiego autora, wydana po polsku”. Więc chyba jednak jeśli autor jest Polakiem, to przy otrzymaniu przez jego grę nagrody za grę roku automatycznie daje jej „najlepszego polskiego autora” i tu nie może być brane pod uwagę głosowanie.

  • Mam wrażenie, że narzekający na większą liczbę kategorii boją się przyznawania kilku nagród jednej grze. Ale dlaczego, co w tym jest złego? Ja film dostanie Oskara za muzykę, scenariusz, efekty, to jakoś nie ma problemu, ale gra z kilkoma nagrodami, to już coś podejrzanego? Nagradzajmy/doceniajmy jak można, od tego przecież są nagrody.

   • Paweł Kajak

    Po pierwsze jeszcze nie zacząłem narzekać i nawet Wam trochę kibicuję :). Po drugie skoro już o Oskarach mowa to zawsze te, wspomniane przez Ciebie kategorie, są powiązane z jakimś filmem, więc i autor powinien być najlepszy w związku z jakimś dziełem. Nie masz Oskara dla super reżysera, aktora, operatora itd., w oderwaniu od filmu (chyba, że uznaniowy „za całokształt pracy twórczej”, ale to raczej dla artystów w dosyć zaawansowanym wieku, więc raczej jeszcze nie na polską scenę planszówkową). Dlatego zastanawiałem się jak autor gry może być najlepszym autorem w danym roku w sytuacji, w której jego gra nie zostanie wyróżniona?

    • Przykład Kuby jest przykładem takiej sytuacji. Głosowanie, to zawsze rozkład głosów i nie można być pewnym kto i jak zagłosuje. I Paweł zgarnia NGR, a Janek NNAP, albo jeden dwie nagrody. Nie widzę problemu „oderwania”. Z narzekaniem, to trochę uogólniam inne podobne głosy 🙂

    • I nie zapominajmy o sytuacji, gdy NGR zdobywa tłumaczenie gry obcojęzycznej, a NNAP jest przyznawana zgodnie z nazwą polskiemu autorowi, który jest najlepszy w danym roku wśród polskich autorów.

     • Paweł Kajak

      To nie zapominajmy w takim razie o hipotetycznej sytuacji, gdy Games Factory Publishing dostanie NGR za Mistfall, nie dostając jednocześnie nagrody za tłumaczenie, a Błażej Kubacki nie zostanie wyróżniony w ogóle (chociaż zrobił rewelacyjną grę). Wszystko przez głosowanie i to, że w obecnym kształcie NNAP nie bierze pod uwagę konkretnego dzieła danego twórcy.

     • Dla mnie pojęcie „skutkować automatycznie” jest całkowicie sprzeczne z mechanizmem głosowania przez organ złożony z X członków. Mam wrażenie, że cała argumentacja związana ze sprzeciwem do wielu kategoria sprowadza się do akademickich dyskusji, co by był gdyby. Tylko po co prowadzić te dysputy, czy nie lepiej po prostu spróbować i zobaczyć co z tego wyniknie? Nagroda w obecnej formie wytrzyma wszystkie eksperymenty i nic na tym nie straci, a co najwyżej może zyskać.

     • Paweł Kajak

      Głosowanie na „najlepszą grę polskiego autora” jest bez sensu, jeśli jednoczesnie autorem „gry roku” okaze się być polski autor. To jest błąd procedury na podstawie aktualnego regulaminu. Patrz przykład Kuby i definicje obu nagród. Zatem skoro w obu nagrodach mowa jest o grze jako ‚laureacie’ nagrody („najlepsza gra….”), tu jeśli okaze się że jeden polski autor zrobił „najlepszą grę” i zgarnie NG, to nie jest możliwe, żeby inny polski autor zrobił „najlepszą grę…”. Niech będzie wiele kategorii, ale niegenerujących takich paradoksów – np. dzięki odpowiednim wyjątkom w regulaminie. Bo jeśli po pierwszej edycji okaże się, że regulamin był dziurawy to nagroda jednak straci zamiast zyskać.

     • „Głosowanie na „najlepszą grę polskiego autora” jest bez sensu, jeśli jednoczesnie autorem „gry roku” okaze się być polski autor.” Znajdujesz problemy, tam gdzie ich nie ma. My nie widzimy nic złego w przyznaniu jednej grze kilku nagród. Dalsza dyskusja sprowadzi się do tego, że będę się powtarzał, a nie o to tutaj chodzi. Szanuję Twoją opinię, ale się z nią nie zgadzam, bo dla nie widzę sprzeczności w idei nagradzaniu jednej gry kilkoma nagrodami. Zresztą to co proponujesz, czyli „niech będzie wiele kategorii” będzie działało na takiej samej zasadzie i np. gra dla dwóch osób, też może być wybrana najlepszą grą roku. A dlaczego nie? oczywiście, że może bo spełnia założenia obu kategorii. Żadnych „wyjątków w regulaminie”. Regulamin ma być prosty i klarowny, tak żeby łatwo można go było egzekwować w rzeczywistości.

     • Paweł Kajak

      Ok, wychodzę na niezłego dupka ,ale niech będzie – nie chodzi o kilka nagród dla jednej gry tylko o de facto tą samą nagrodę dla dwóch RÓŻNYCH gier. Polka Alicja wydaje grę „Gra Alicji”. Polak Bogdan wydaję grę „Gra Bogdana”. Alicja otrzymuje za swoją grę nagrodę główną, czyli „gra roku – najlepsza gra wydana w danym roku na polskim rynku”. Jury głosuje niezależnie nad nagrodą w kategorii „najlepszy polski autor – najlepsza gra polskiego autora, wydana po polsku” (sic!), w wyniku czego wygrywa „Gra Bogdana” (bo tak jury zagłosowało). I teraz mamy: „Gra Alicji” jest „najlepszą grą wydaną w danym roku na polskim rynku”, a „Gra Bogdana” jest „najlepszą grą polskiego autora, wydaną po polsku”. Ale zaraz! Alicja jest Polką, więc jej gra jest też de facto „najlepszą grą polskiego autora, wydaną po polsku” czyli dokładnie jak „Gra Bogdana”!. I myślę, że tu jednak może być problem.

     • Spokojnie, nie dobieram Ciebie w ten sposób 🙂 Ale już nie będę odpisywał, bo tak jak napisałem, będę się powtarzał, a tego po prostu nie lubię.

     • Myślę, że to może być źródłem nieporozumienia: http://goo.gl/3RtznI

 • tomb

  Słuchałem was wczoraj, ale nie w całości, więc jeśli coś powtórzę, to przepraszam:
  1. Nataniel ma rację, że przy waszym podziale grę roku zgarnie zwycięzca kategorii familijnej lub zaawansowanej. Aby stało się inaczej, gra roku nie mogłaby być ani grą familijną, ani zaawansowaną, a jednocześnie musiałaby zostać oceniona wyżej od zwycięzców dwóch węższych kategorii. Jaka jest w praktyce szansa na zaistnienie takiej sytuacji? Chyba że kategoria Gra roku opisana zostanie inaczej, niż kategorie węższe.
  Inaczej sprawa miałaby się, gdyby kategorii było jeszcze więcej (najlepsza dwuosobówka, wojenna, reprint itp.). Zwycięzcy byliby nadal mocnymi kandydatami w kategorii open, ale nie byłoby ich już tylko dwóch. Tyle że na to nasz rynek jeszcze jest za mały.
  (Potencjalnie może namieszać też gra dziecięca, choć osobiście nie sądzę. Cóż to byłby fatalny rok lub genialna gra!).
  2. Terminy są mordercze. Ja bym się na takie coś w życiu nie pisał. Z przyjemności robi się harówa. Ale jeśli są chętni…
  3. Ciekawe jak w praktyce będzie wyglądało dzielenie i przypisywanie członków kapituły do konkretnych działek. Będzie ostro.
  Poza tym rozdzielając ludzi na działy trzeba będzie zrobić równy podział, żeby każda gra miała równe szanse w głosowaniu.
  4. Spolszczenie, kampania, a może nawet debiut mogłyby trafić do jednego wora nagrody specjalnej. Tu trafiałyby wszystkie specjalne przedsięwzięcia, jak konkurs dla autorów Galakty, czy „nowe BGG” Portalu (sic!) itd.

  No i nie ma mowy o plebiscycie graczy. Wiadomo, że może być wypaczony czyimiś działaniami, ale można też nakładać obostrzenia na głosujących (płatne głosowanie, dowód zakupu, głos tylko w partnerskim sklepie stacjonarnym).

  • 1: Co do rożnych kategorii, to powtórzę, to co napisałem wyżej (http://goo.gl/g9HNWL) i dodam jeszcze, że dodatkowe kategorie (dwuosobowa, karciana itp.) są przecież możliwe, bo przecież możemy zaryzykować i zobaczyć jak to wypadnie.
   2: Mordercze terminy? Ale z której strony? Organizatorzy mają ciężką robotę, ale się na to piszą. Kapituła jest dobrowolna i złożona z fachowców, czyli osób, które żyją grami nie tylko na czas powołania ich do kapituły, czyli nie zakładamy, że nie znają gier.
   3: Co do dzielenia kapituły, to ogólnie nie jesteśmy za tym (możemy to wziąć po uwagę) i tylko w przypadku „Gra dla dzieci”, to powinno być zdecydowanie rozważone.
   4: Ponownie napisze to samo to już dwa razy: po co wszystko łączyć, skoro można dać kilka nagród?

   Plebiscyt graczy – to problem bardziej natury technicznej, bo nie wiadomo jak dobrze rozwiązać problem cwaniactwa. O tego typu imprezie myśleliśmy już od dawna nawet już na ZP, ale wolimy zostać przy „zabawie”, niż prawdziwej nagrodzie od graczy, bo łatwo się tutaj niepotrzebnie sparzyć. Ale czekamy na pomysły 🙂

   • Maciek Sadowski

    Odnośnie terminów to również uważam, że nie są one nierealistyczne z dwóch powodów. Po pierwsze zakładam, że ludzie tworzący Kapitułę to gracze więc nominowane gry nie zostaną przez nich ogrywane dopiero po formalnym rozpoczęciu konkursu. W trakcie trwania 2015 roku na bieżąco część tytułów zostanie ‚zaliczona’ – jest przecież masa ludzi którzy jak to mówi Tycjan ‚żyją planszówkami’ i grają w każdą praktycznie nową pozycję ukazującą się na rynku. I drugi – być może zbyt kontrowersyjny – pogląd na tę sytuację. Nie uważam sytuacji w której ktoś nie zagrał w jakąś (kilka?) z wybranych do plebiscytu gier a jednak bierze udział w głosowaniu. Przy odpowiednio dużej Kapitule spokojnie można przyjąć, że na te 20 gier w danej kategorii poszczególni członkowie mogą tych 2 czy 3 tytułów nie ograć. Oskary też są przyznawane pomimo faktu, że ludzie wybierający zwycięzców niekoniecznie oglądali każdy film.

 • Chyba trochę wprowadziliśmy zamieszania z kategorią „najlepszy polski autor” dając przy niej zły opis, który myśmy rozumieli go tworząc (skrót myślowy), ale dla czytelnika mógł on być niezrozumiały. Nie chodzi tutaj o ocenianie gry („najlepsza gra polskiego autora, wydana po polsku”), tylko osoby („najlepszy polski autor gry wydanej po polsku”). Zrobiliśmy stosowną poprawkę.

 • Andrzej Dorywalski

  Jako gracz patrząc na nagrody za gry chciałbym zorientować się jaka jest dobra gra która mogę jeszcze kupić. Mnożenie kategorii i dublowanie nagród nie ma dla mnie znaczenia bo jak się tytuł powtórzy to i tak sprawdzę raz. Czy ważny z mojego punktu widzenia jest autor i nagroda w tej kategorii – nie! Jakbym był wydawca, recenzentem pewnie tak. Jako gracz szukam najlepszej gry w jakiejś podkategorii odpowiadającej moim zainteresowaniom i tyle. Dlatego spolszczenie dla mnie też nie ma znaczenia bo ono gry nie zmienia w sensie mechanicznym i frajdy z gry. Znów kategoria nie dla mnie. Podoba mi się za bardziej pomysł kategorii gry dla dwojga. Nie jestem też fanem tematycznej gry bo jak gra jest dobra to często też dzięki tematowi. W drugą stronę już to nie działa bo tematycznie jak gra dobra to czegoś jej brakuje mechanicznie ze nie jest ta najlepsza zaawansowana familijna czy jakaś inna i zaczynam być podejzliwy.

  • Maciek Sadowski

   Jeżeli wyjdziemy z założenia, że nagroda ma stanowić wskazówkę dla ewentualnego kupującego co warto kupić to mnożenie kategorii jest jak najbardziej zasadne – niekoniecznie każda kategoria będzie przemawiać do każdego gracza, ale chodzi o danie wyboru. Tak więc jeżeli dla ciebie akurat jakaś kategoria nie ma znaczenia nie oznacza że dla innych ona będzie również bezzasadna – opracowując nową formułę musimy patrzeć trochę szerzej oraz eksperymentować.

   Co do spolszczeń to sytuacja pokazuje, że w tym temacie można na naszym rynku zrobić jeszcze dużo – lokalizacje gier wciąż potrafią przyjmować rozpiętość od tragicznej do fantastycznej. Z tego też względu dobrze jest wyróżnić wydawnictwo które się wyróżnia w tym aspekcie, bo duża część konsumentów wybierze wersję w rodzimym języku ponad wersję w języku obcym. Sam znam język angielski w stopniu bardzo dobrym a jednak zawsze wybieram wersje w języku polskim jeżeli takowa istnieje.

   Co do uwagi odnośnie gier tematycznych to też nie można tak uogólniać. ‚Najlepsza gra tematyczna’ to nagroda dla gry o najlepszym temacie – tutaj może być różnie, ponieważ temat może być wyróżniony za motyw jaki został podjęty, ale również za integrację tego tematu w mechanikę gry. To że gra wyróżniła się pod tym względem nie oznacza, że jest mechanicznie słaba – po prostu może nie zasługiwać na ten jeden najwyższy laur w postaci nagrody ‚Gra roku’.

   Uogólniając można przyjąć, że przy różnych kategoriach nagród dla gier któraś gra zdobędzie dwie nagrody – nagrodę w swojej kategorii oraz nagrodę ‚Gra roku’. To jednak oznacza jedynie tyle, że spośród tych wszystkich bardzo dobrych pozycji ona wybiła się najbardziej. Ani to nie dyskredytuje innych pretendentów, ani nie oznacza, że gry które nie dostały żadnej statuetki są słabe. Po prostu wygrać może tylko określona liczba gier.

 • Tekst związany z proponowanymi zmianami, autorstwa Adama Kwapińskiego z FGH: http://www.koscizostalyrzucone.pl/2016/02/s03-e09-and-oscar-goes-to.html

 • Paczinko

  Przesłuchałem rozmowę i nie zostałem przekonany do szeroko krytykowanych* nowych kategorii (deweloperka, crowdfunding, debiut). Tym bardziej po tym, jak powiedzieliście, że w niektórych latach danej nagrody możecie nie przyznawać. Po co w ogóle wymuszać dodatkowe kategorie? Czemu nie może być – poza „mocnymi” nagrodami „gra roku” w 2-4 kategoriach – po prostu szerokorozumiane „wyróżnienie stowarzyszenia” (albo kategoria „Wydarzenie roku”), które w jednym roku wyróżni debiutanta oraz tłumaczenie, w innym wyróżni spektakularną kampanię, a w kolejnym nie przyzna żadnego wyróżnienia?

  Ale poza kategoriami – fajna inicjatywa, życzę powodzenia! 🙂

  * zauważyłem częstą krytykę tego „rozwodnienia” na wątku forum gry-planszowe, jednak obecnie wątek został chyba wycięty. Zresztą i w nagraniu wspominacie o podobnej krytyce na czacie.

  • Na pewno zostanie więcej kategorii niż jest obecnie, bo nie widzimy w tym nic co ma umniejszać randze NGR. Czy będą to nagrody, czy wyróżnienia oraz czego będą dotyczyć, to wciąż wsłuchujemy się w głosy dyskusji.
   Jesteśmy pewni ogólnie zaproponowanych zmian. Czy jest ryzyko? Oczywiście, bo zawsze jest ryzyko przy tego typu projektach, ale uważamy, że należy je podjąć. Do tej pory strategia małych kroczków nic nie dała, dlatego trzeba podjąć zdecydowane i może nawet kontrowersyjne dla niektórych decyzje. Wierzymy, że to są dobre zmiany 🙂